ต้องการความช่วยเหลือจากหมอบี

ความช่วยเหลือของหมอบีประกอบด้วย

  1. ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและวางระบบด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย
  2. วิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย
  3. เดินสำรวจสถานประกอบการ
  4. ออกแบบรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
  5. การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน


ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและวางระบบด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยต่างๆเช่น ระบบเฝ้าระวังสุขภาพและโรคจากการทำงาน ระบบการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและตรวจสุขภาพประจำปี ระบบดูแลพนักงานที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้กลับเข้าทำงาน ระบบดูแลพนักงานหญิงตั้งครรภ์ ระบบการดูแลพนักงานที่ต้องเดินทางไปกลับทำงานที่ต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบ การสร้างใหม่ Development และการนำมาตรฐานต่างๆของบริษัทแม่ในต่างประเทศมาปรับใช้ Implementรายละเอียดการทำงานของ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและวางระบบด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยเพิ่มเติมที่บทความ แพทย์ที่ปรึกษาสถานประกอบการสไตล์หมอบี 

วิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินการดูแลสุขภาพพนักงานต่อเนื่องให้กับสถานประกอบการ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งพนักงาน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ฝ่ายบุคคล และผู้บริหาร ในหัวข้อที่ต้องการ

ภาพการอบรมด้านการยศาสตร์ (Ergonomic) ที่โรงงาน Ford FTM 

การอบรมให้ความรู้พนักงานเพื่อให้พนักงานมีความตระหนักต่อปัญหาสุขภาพต่างๆที่อาจเกิดขึ้น และสามารถป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่ง (Empowerment) ทั้งปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และไม่เกี่ยวข้องกับงาน

รายละเอียดการทำงานของวิทยากรอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยเพิ่มเติมที่บทความ การอบรมความรู้ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

เดินสำรวจสถานประกอบการเพื่อหาสิ่งคุกคามทางสุขภาพนำมาประเมินความเสี่ยงเพื่อประกอบการออกแบบรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง หรือเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการให้ความเห็นในการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

ภาพการเดินสำรวจโรงไฟฟ้าหงสาที่ลาว ขณะกำลังก่อสร้าง

อ่านรายละเอียดการออกแบบรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่บทความ ปัญหาการกำหนดรายการตรวจสุขภาพ หรือการออกแบบรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง และตรวจสุขภาพทั่วไป โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
หรือติดต่อหมอบีเชิญที่นี่เลยครับ ติดต่อ "DOCTOR BEE"

ติดตาม "หมอบี" ทาง Facebook

บทความใหม่ล่าสุด

[2][recent][recent][บทความใหม่ล่าสุด]

Social Media

Get update news from our social media.